Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2017

Balladyna
Dla większości wrażliwców największą sztuką jest nauczyć się robić tyle samo dobrych rzeczy dla siebie, co dla innych, żyć dla siebie z taką samą pasją jak żyje się dla innych i czerpać z tego taką samą radość. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianayantara nayantara
Balladyna
2786 0730
Reposted from777727772 777727772 viaillumination illumination
Balladyna
Balladyna
2811 26f6
Reposted from777727772 777727772 viamaking-love making-love
Balladyna
2871 e81c
Reposted from777727772 777727772 viamaking-love making-love
Balladyna
2812 549b
Reposted from777727772 777727772 viamaking-love making-love
4590 0142 500
Reposted fromdivi divi viamaking-love making-love
Balladyna
4021 ffcc
Reposted fromwogniu wogniu viabadblood badblood
Balladyna
5534 e833
Reposted fromsaltwater saltwater viabrystol brystol
Balladyna
5730 dbc0
Reposted fromkonwalia konwalia viaalmostlover almostlover
Balladyna
3873 b440
Balladyna
1874 dd27 500
Bunny
Reposted fromMalikor Malikor viaorelh orelh

December 25 2017

Balladyna
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam vianiskowo niskowo
6652 df1c 500
Reposted fromKiro Kiro viawasnae wasnae
Balladyna

"Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych."

— ?
Reposted fromnatelle natelle viafreeway freeway
Balladyna
2665 e1bf
Don't hesitate to write to your favourite soups. You might find a life-long friendship or a Soupmate
Reposted fromorelh orelh
Balladyna

Ludzie często nie wierzą w miłość. W taką miłość na całe życie. Nie wierzą, że może nam się zdarzyć ktoś zupełnie wyjątkowy. Albo, że my to zdarzymy się komuś i staniemy się całym jego światem. Nie wierzą, że można kochać raz, zupełnie, całkowicie i bezwarunkowo. 

Często słyszę, że taka miłość to owszem, zdarza się w filmach, powieściach, bajkach ale nie w życiu. Mamy skłonność do deprecjonowania uczuć innych ludzi, do braku wiary w to, co czują. Cytując Stanisława Dygata: „Własnym złudzeniom ulega się łatwo, ale cudzym się nie dowierza”.

Myślimy, że jeśli coś nie zdarzyło się nam, to przecież nie może istnieć.
A istnieje...

— Aleksandra Steć
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty
Balladyna

Lojalność działa w dwie strony. Jeśli proszę o nią ciebie, to otrzymasz ją ode mnie.

— Suits S04E13
Reposted fromjunior13 junior13 viapraesens praesens
Balladyna
2623 bd9b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl