Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

Balladyna
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
Balladyna
3746 466f 500
Balladyna
2787 127a 500
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna
Balladyna
Balladyna
7464 f7c3
Reposted fromi-love-pistachios i-love-pistachios viadomix domix
Balladyna
Balladyna
7239 51f9 500
Reposted frompunisher punisher viatransfuzja- transfuzja-
Balladyna
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin
Balladyna
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Balladyna
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viatransfuzja- transfuzja-
Balladyna
8760 f82e 500
Reposted fromyikes yikes
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Reposted fromsowaaa sowaaa viasatyra satyra
Balladyna
5924 37c2
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viasatyra satyra
Balladyna
5857 adfe 500
Reposted fromMalodobry Malodobry viairmelin irmelin
Balladyna
7924 d8db
Reposted fromtuyi tuyi viairmelin irmelin
Balladyna
9932 9e17
Reposted fromTveilight Tveilight viasatyra satyra
Balladyna
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
7643 2b9d 500
Reposted fromgraysen graysen viatransfuzja- transfuzja-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl