Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2019

Balladyna
Reposted frombluuu bluuu vialaparisienne laparisienne
Balladyna
Balladyna
Balladyna
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Balladyna
Balladyna
5155 22ac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
Balladyna
Nie odchodzi się, bo pojawia się ktoś. Odchodzi się, bo ktoś, kto był do tej pory, mniej lub bardziej świadomie przestawał z czasem być.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx vialaparisienne laparisienne
Balladyna
8215 9ec6
Balladyna
Reposted frombluuu bluuu viabylejaka bylejaka
Balladyna
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai vialaparisienne laparisienne
Balladyna
6440 e70a 500
Reposted fromnyaako nyaako viapomoor pomoor
Balladyna
7231 9757 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viapiehus piehus
Balladyna
6975 eb2c 500
Reposted fromcontigo contigo viapiehus piehus
Balladyna
Kochaj, kogo kochasz,dopóki go masz. Tylko tyle możesz zrobić. Pozwól mu odejść, kiedy trzeba.
— Ann Brashares – Nigdy i na zawsze
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viapiehus piehus
Balladyna
Balladyna
8002 6a6f
Reposted fromirmelin irmelin
Balladyna
7448 badf 500
Reposted fromcontigo contigo viapiehus piehus
Balladyna
Balladyna
5355 cc56 500
Reposted fromzie zie viaEllaElla EllaElla
Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl