Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

Balladyna
Balladyna
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viaTangizz Tangizz
Balladyna
Coraz częściej myślę, że byłoby lepiej gdyby świat nigdy się dla mnie nie zaczął.
— ...

June 01 2017

Balladyna
Reposted frombluuu bluuu
Balladyna
3704 3649
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viathe-devil the-devil
Balladyna
1690 367a
Reposted fromkatsiu katsiu viakoloryzacja koloryzacja
Balladyna
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viamiimi miimi
Balladyna
Reposted fromtishka tishka viarudosci rudosci
3511 5e3d 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaplugss plugss
Balladyna
...
Reposted fromweightless weightless viakrzysk krzysk
Balladyna
4032 6fee
Reposted fromnenya nenya vialetshavesex letshavesex
Balladyna
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viameovv meovv
Balladyna
Balladyna
Balladyna
3359 bb32
Reposted fromkrzysk krzysk
Balladyna
3492 6a4c 500
Reposted fromexistential existential viacoffeebitch coffeebitch
Balladyna
Reposted frombluuu bluuu viavertheer vertheer
Balladyna
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viameem meem

May 27 2017

Balladyna
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via3u3a 3u3a
Balladyna
9798 390a
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl