Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

Balladyna
0510 620c 500
Reposted fromcontigo contigo viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Balladyna
7238 ce23 500
Reposted frompunisher punisher viaEllaElla EllaElla
Balladyna
4884 3258
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
Balladyna
0379 8e30
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
Balladyna
2080 045b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaCarmila Carmila
Balladyna
1090 a647
Reposted fromcarmenluna carmenluna viairmelin irmelin
Balladyna
2488 b840 500
Reposted fromzciach zciach
Balladyna
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
Balladyna
A w serce moje wstąpił wiatr,

I tam on zamieszkał i szumi.
— Edward Stachura
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
Balladyna
2438 aa7d 500
Reposted fromEonowy Eonowy viaEllaElla EllaElla
Balladyna
4109 0854
Reposted fromscorpix scorpix viaEllaElla EllaElla
Balladyna
2424 61eb
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaEllaElla EllaElla
Balladyna
3686 2e0d
Reposted fromonlyman onlyman viaholymoly holymoly
Balladyna
Join me?
Reposted fromincomperta incomperta viaholymoly holymoly
Balladyna
4215 0126
Reposted fromkarahippie karahippie viaholymoly holymoly
Balladyna
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty
Balladyna
2359 713c
Balladyna
2428 8feb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Balladyna
3418 a332
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl